Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
15.11.2021

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling

Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
register

mail

BesøgendeBalle Sogns Lokalhistoriske Forening

Balle Kirke tegnet af Jørgen Michaelsen 2016


Næste arrangement

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 1. marts 2022

Kl. 19.00 i Balle Sognehus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning ved formanden

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år      
5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7.  Valg af formand og bestyrelse:

      På valg er:

      a.  Som formand: Else Drejer

      b.  Som bestyrelsesmedlem: Bodil  Skov   
           Ønsker ikke genvalg.

           Som bestyrelsesmedlem: Jens  Eriksen
           Ønsker ikke genvalg

      c.  Suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

           Pauli Hvam og Knud Troelsgaard

      d.  Revisor: nuværende Stig Moesgård og Torben Nielsen

      e.  Revisorsuppleant:  nuværende Per Ibsen

8.   Eventuelt

Ad. pkt. 5:
Bestyrelsen foreslår, at foreningens møder og arrangementer i 2022 fortsat stilles i bero.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre for forslagets baggrund.

Ad. pkt. 6:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2023 fastsættes til kr. 0


Og fra den aflyste foredragsaften i 2021:

Vi er glade for, at vi endelig kan byde velkommen til
provst Anders Bonde som efter generalforsamlingen vil holde sit causeri:
”Når bonden lægger seletøjet ta`r konen bukserne på” om humor i alderdommen. Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning.

 Alle er velkommen     

Vi håber, vi kan afholde generalforsamlingen, men i tilfælde af nye coronarestriktioner, vil aflysningen blive meddelt i Midtjyllands Avis og Ekstra Posten samt på foreningens hjemmesideLink til side med billeder og beskrivelse af Hvinningdal Kirke 2013.

Link til side med billeder og beskrivelse af Balle Kirke 2012.


Link til side om Nedergaard 2012.
Foreningen har et udvalg, som står for udgivelsen af årshæftet
”Historier fra Balle Sogn”.
Hæftet udkommer en gang om året i november/december måned.

Udvalget består af:
Frede Skipper
Højervej 22
8600 Silkeborg
Tlf. 8682 2665
     e-mail       
Jørgen Stadel 
Siøvej 11
8370 Hadsten
Tlf. 2692 4543                            e-mail        

Kontaktperson til bestyrelsen
Else Drejer
Frank Jægers Vej 41
8600 Silkeborg
Tlf. 2146 8283.

     e-mail          Udvalget udvælger de artikler der bringes i årshæftet.

Frede Skipper står for layout, dtp og omslag.
Efter der er læst korrektur og Frede har fået artiklerne stillet op med billeder og tekstmarkeringer, indleveres materialet til Lokalhistorisk Arkiv ved Lis Thaulov, som får bladet trykt.
Alle medlemmer får tilsendt et eksemplar hvert år.

Alle nye ideer og tiltag til hæftet modtages med tak.

Vi er interesseret i at modtage fortællinger som f. eks.:
Familiehistorier.
Fortællinger om huse og ejendomme.
Fortællinger om barndomsoplevelser.
Fortællinger om arbejdsvilkår i byen og på landet.
Hvordan var skolegangen.
Konfirmationsforberedelse.
Vi modtager også gerne ældre billeder fra området.

Forespørgsler til foreningen.

Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne sides menupunkt:
eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Efterlysning/Opdatering

Skulle du have billeder af gårde, huse, forretninger, landskaber, personer m.m. fra Balle sogn, vil vi meget gerne have lov til at låne dem til affotografering. Ring besked eller e-mail til en fra bestyrelsen.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.

Har du evt. tilføjelser eller rettelser vil vi være taknemlig om du vil lade os det vide.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbe- varing af bevarings- værdige dokumenter, skøder og billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historier om personer. 
Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra det indsamlede materialer.

Medlemskab
For bare 100,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information,  årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen.


 Document made by Erik Thisted with KompoZer           Firefox 3 © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB