Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
13 04 21

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
registerGl. Balle Savskæreri. 

Af: Vagn Lihn Kristensen

Balle Kirkevej 36 - 40, Gl. Balle.

Matr. nr. 22c + 21g-04.
Ejerlav: 04 Balle, Balle sogn.
Areal: 1.389 m2 (2.540 m2).
Hartk: 2½ Alb.
Vand/Brønd: Egen brønd - Fælles vandværk 
Silkeborg kommune.Ejere:

Skøde til Ejler Kristian Jensen Bak
        Læst 05/12 - 1937      

Skøde til Arne Christian Andersen
        Læst 29/05 - 1947                                       (1018)
                Pris 54.400 - ej. vurd. ej oplyst

Skøde til Ingeniør Børge Hansen
        Læst 13/12 - 1963                                       (9974)
               Pris 81.900 - ej. vurd. 30.000       

Skøde til Anders Nielsen Matr. nr. 22e
        Læst 19/10 - 1965 
               Pris 11.830/ej.                                        (9209)

Diverse ejer konkurs

Matr. nr. 22c-04, Balle Kirkevej 40, Gl. Balle. (Savskæreriet).
Ejendomsværdi 1974/75        Kr. 290.000/41.700

Skøde til Harry Westby
        Læst 19/04 - 1991


1. Ejer
var Ejler Kristian Jensen Bak, født 07/11 - 1883 i Balle sogn - dør 1966 i Balle Kirke by.
Forældre: Husmand Hans Jensen (Bak) og Rasmine Pouline Poulsen.

Ejler Bak gift 20/07 - 1909 med Maren Kristensen, født 16/03 - 1880 i Vrejler sogn, Vensyssel - dør 08/06 - 1954 i Balle Kirke by.
Forældre: Niels Kristensen og Ane Marie Madsen.

Maren og Ejler Bak opnåede aldrig selv at få børn, men de havde 2 plejebørn:

Kjirsti, født 20/06 - 1912 i Århus - gift med Christian Andersen der senere fik gården og savskæreriet inden de udvandrede til Canada.
Knud, født 26/05 - 1917 på Rigshospitalet i København, søn af ugift Margrethe Nielsen. Knud blev gift med Henny fra Kegnæs, Als - boede i 1944/46 Matr. nr. 24b Balle Kirkevej 34, Gl. Balle. Senere i Aabenraa hvor han døde 2000.

Knud hjalp i kort tid til på savskæreriet.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab
For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.
Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen Maren og Ejler Bak begyndte på Hvamborg, Matr. nr. 1b-46 i Skægkær, de bor herefter i Vensyssel, Karlsminde i Sejling for at vende tilbage til Hvamborg i 1909. 

I 1919 sælger de Hvamborg og køber Højbo, Matr. nr. 21a-04 Brorsonsvej 1a, Gl. Balle. Det var jordmæssig en ret stor gård, ca 30 - 40 tdr. land, men det var en dårlig sandjordsejendom.

Ejler Bak havde mange andre gøremål, bl. andet skar han sivrør på Silkeborg søerne, som dengang var et meget brugt tækkematriale til tag. 
Han havde et stort stykke med jordbær, som blev solgt på gaderne i Silkeborg. Han slagtede også grise og en ko, som ligeledes blev solgt i Silkeborg. Og senere blev han også teltudlejer.

I 1937 købte Ejler Bak den gamle brugs i Balle Kirke by (nordøstlige hjørne af kirkegården) til nedbrydning. Materialerne fra brugsen blev brugt til opførsel af et parcelhuset på jordlod Matr. nr. 22c-04, Balle Kirkevej 40, Gl. Balle på hjørnet af Balle Kirkevej og Brorsonsvej.

Ejler Bak havde også et karetmagerværksted, som han havde opført i baghaven øst for huset, Balle Kirkevej 40. Møller Iversen, Gl. Balle gik til hånde i karetmagerværkstedet.

Fra denne parcels have mod øst, mod Balle Sandmark var der en stor skrænt op mod de højere liggende jorde, (som hørte til gården Højbo, Matr. nr. 21a-04) nærmest en skanse. Der fortælles at Balle drengene og Balle Sandmark drengene lå ofte i slagsmål og skrænten "Skansen" var skillelinjen mellem de to hold stridende drenge.

På en sten fik Ejler Bak en stenhugger fra Silkeborg til at hugge "Skansen" men ak, stenhuggeren fik i stedet skrevet Skandsen med "d". Stenen står i dag (1999) ved indgangen til parcelhuset Balle Kirkevej 40.

Marens og Ejler Baks plejedatter Kirsti blev gift 1935 i Balle kirke med, Christian Andersen fra Them og de overtog gården Højbo 1941 medens Ejler Bak flyttede i det nyopførte parcelhus og flyttede savværket med, som blev placeret syd for parcelhuset.

Savskæreriet set mod syd 1946. Det stråtækte hvide hus er Marie og Bødskov Andersens, Balle Kirkevej, Gl. Balle.

Savskæreriet set mod syd 1946. 
Det stråtækte hvide hus er Marie og Bødskov Andersens,
Balle Kirkevej, Gl. Balle.
Foto Johs. Jensen 1946.

Savskæreriet bestod af en aflang bygning med høj rejsning med et kvistvindue ud mod Balle Kirkevej. 
Huset var af træ og med tag af cementsten. 

Under et halvtag åben mod vest ud til Balle Kirkevej stod en el-trukket rundsav 380W, med en savklinge på ca 70 cm i diameter. En fremføringsvogn på ca 6-8 meter på hver side af savklingen, samt en mindre rundsav. 
Det var, hvad savværket havde af større maskiner. 
(Savene m.m. står 1999 Brunbakkevej 6, Balle Huse).

Kunderne var i høj grad egnens bønder i Balle sogn, som havde et stykke skov. Der fik de deres fældede grantræer savet til tømmer, bjælker, brædder og lægter. 
Også banesveller og telefonmaster skar han op. 

Ejler Bak opkøbte også træer i Statsskoven i Silkeborg som han så opskar i savskæreriet og solgte det opskårne tømmer. 

Imellem den store rundsav og landevejen lå der store stabler af træstammer der ventede på at blive opskåret.
Det skete at stammerne kom lovlig langt ud på landevejen (Balle Kirkevej), men det betød ikke så meget, blot måtte kusken fører hestene over i den modsatte side af vejen for at komme forbi.

I begyndelsen af 1940 lavede Ejler Bak også ski på savværket. 

Ejler Bak begyndte på Højbo et savskæreri. 

Hans første ordre var to stærekasser som tidligere gårdejer Poul Poulsen på Ballelund (Ernst Valbjørns svigerfar) i spøg afgav bestilling på. 
Stærekasserne blev leveret og savskæreriet var dermed en realitet.

Ejler Bak var en af de første i Balle sogn der fik bil, som han købte af dyrlæge Kruse, Silkeborg.

Det var en brugt Pontiac personbil.

Han startede så en lillebilsforretning (Taxi).
Dennis Jensen fik kørekort og kørte for Ejler Bak. Senere får Denis Jensen sin egen lillebilsforretning.

Dennis Jensen (1903 - 1993) (senere kirketjener ved Balle kirke) tjente hos Ejler Bak i Højbo og senere på savværket.

Dennis flyttede til smeden/centralen i Balle Kirkeby hvor han havde lejet et værelse og kørte ud derfra.

På savskæreriet havde Ejler Bak hjælp. 

Således har Dines Jensen, født 15/08 - 1903  -  dør 23/05 - 1993
og dennes bror Thorvald begge tjent/arbejdet for Ejler Bak. 

Knud Mikkelsen, der senere blev savskærer i Serup, har lært hos Ejler Bak i Gl. Balle. 

Endelig Albert Thygesen fra Serup, født 07/12 - 1915  -  dør 09/10 - 1985.

Maren og Ejler Bak flytter lidt rundt, bl. andet havde de en kort tid et husmandssted Øster Bordingvej 11, Matr. nr. 16d-04, Balle Huse inden de 05/04 - 1949 af Gerda og landpostbud Herman Bernhard Christensen køber Hestehavevej 3 i Balle Kirkeby, Matr. nr. 14c-04.

Her starter Ejler Bak i haven øst for huset et ikke særlig stort savskæreri. 
Han måtte dog købe en strimmel jord af Niels Hedegaard, som var hans nabo mod øst for at kunne være der med det lille savskæreri, som blot var en rundsav overbygget med et halvtag.

Ejler Bak ved sin 80 års fødselsdag i Balle Kirkeby.

Ejler Bak ved sin 80 års fødselsdag i Balle Kirkeby.

Ejler Bak gik alene med savskæreriet, men havde Chr. Sørensen, mælkekusk til at hjælpe sig, når større stammer skulle skæres op.

Efter Maren Bak's død havde Ejler Bak en husbestyrerinde, enke Thyra Nielsen (Rytter) fra Hvinningdal Bakke indtil hans død i 1966 på Hestehavevej 3, Balle Kirkeby.

At Ejler Bak var en sprælsk fyr selv på sine gamle dage fortæller denne lille historie:

Ejler Bak havde bier og fremstillede selv mjød. 

Engang han var ved at tappe mjød på flasker fik han Frida, Chr. Sørensen mælkekusks hustru til at suge i en slange for at få Mjøden over i flaskerne. Ejler Bak fortalte ikke hvor stærk Mjøden var og da den smagte godt slugte Frida af og til på opfordring af Ejler Bak en stor mundfuld med de grusomste eftervirkninger.


2. Ejer 


Christen Andersen, født 24/01 - 1909 i Løve by, Bryrup sogn (Them). - dør i Canada.

Forældre: Gårdejer Johan Christian Andersen og hustru Maren Andrea Jensen, Them.

Arne Christian Andersen blev gift 09/06 -1935 i Balle kirke med, Kjersti Thomsen Bak, født 20/06 - 1912 i Sct. Johannes sogn, Århus - dør i Canada. Datter af ugift Olga Thomsen. Kjirsti var plejedatter af Maren og Ejler Bak, Balle sogn.
Børn:
     Poul Erik Andersen     født 16/05 - 1936 Højbo.
     og en datter.
Begge børn, udvandrede også til Canada.


De havde først en ejendom i Nisset, som de sælger i 1941 og overtog Højbo, Matr. nr. 21a-04 Brorsonsvej 1a, Balle, efter Maren og Ejler Bak.

I 1947 sælger de Højbo og flytter ned i huset Balle Kirkevej 40 som hørte til savskæreriet.

Svigersønnen Arne Christian Andersen sælger Højbo i 1947 og overtager i stedet savskæreriet som han kører videre med indtil familien i ca 1956 udvandrede til Canada. 

Arne Christian Andersen kører videre med savværket indtil familien i ca 1956 udvandrer til Canada.

Savskæreriet kørte derefter videre med tidligere savskærerarbejder Albert Thygesen, født 07/12 - 1915 i Serup sogn.

Albert Thygesen, der havde haft en ejendom i Tandskov siden 1947, var blevet skilt og ejendommen var blevet afhændet.

Han boede syd for savskæreriet i et træskur (havehus), sammen med Jenny "Savskærer", men han ønskede ikke at leje/købe savværket af Børge Hansen, da han købte stedet i 1963.

I stedet flyttede de ud i mosen, Brunbakkevej nr. 6, Balle, hvor han havde et mindre savværk indtil sin død 09/10 - 1985 Balle sogn.

Christian Andersen,  der overtog savværket, fik, når der skulle slås mange kasser sammen, naboer og venner til at give en hånd med. 

Således også gartner Tage Johansen, der boede lige over for savværket, Balle Kirkevej 17a.

Omkring 1950'erne blev der lavet temmelig mange fiske- og frugtkasser på savværket. 
3. Ejer  Ingeniør Børge Hansen.
Forældre:
Gift med Anna M. Hansen.
Forældre:

Da Børge Hansen overtager stedet i 1963, havde huset været lejet ud i ca. 7 år til nogle arbejdere på ræve/minkfarmen på Højbo. Huset trængte da til en kraftig renovering.

Børge Hansen havde lejet savværket ud til Albert Thygesen, men efter ca. 3 måneder rejste han til Brunbakkevej 6, Balle, hvor han starter et lille savskæreri. (Se videre om Albert Thygesen der).

I foråret 1965 blev savværket i Gl. Balle brækket ned. Tømrer Knud Sørensen, søn af Aage Sørensen, Maaruplund, Sinding Hovvej 7, Balle fik materialerne for at brække det ned og fjerne det.

Anders Nielsen VVS købte først ca. 800 m2 af den sydligste del af den 2.540 m2 store grund. Senere køber han yderligere et stykke jord til nord for dette, så arealet bliver på 1.220 m2, mod Børge Hansens areal på 1.320 m2. Oprindelig var det Børge Hansens mening, at der skulle have været 3 grunde.

Anders Nielsen opførte på sit købte areal, beboelse og værksted.
Han havde indtil da haft værksted i det gamle karetmagerværksted, som Børge Hansen brækkede ned i 1968, for at opføre en kontorbygning til sin beregnings- og ingeniørvirksomhed.

Fra januar 1972 frem til 1994 var der i kontorbygningen posthus, som blev passet af Børge Hansens hustru, Anna M. Hansen.

Da posthuset lukkede i 1994 gik der ca. 1 år, hvor man måtte benytte posthuset i Alderslyst/Silkeborg.
I 1995 får døgnbutikken Balle Kirkevej 19 postekspedition i butikken.

Anders Nielsen solgte sin ejendom, Balle Kirkevej 36 til et byggefirma, og han skulle tilknyttes byggefirmaet som vvs mand.
Firmaet gik konkurs og ejendommen blev solgt til skorstensfejer Wesby som kontor og garage.
Oplysninger fra 1996 - 98 af:

     Hans Bak, Skægkær
     Børge Hansen, Gl. Balle
     Tage Johansen, Ballelund
     Erling Bak-Andersen, Gl. Balle
     Niels Sølvsten, Gl. Balle
     Ester Jensen, Silkeborg

Indsamlet og redigeret 1998/99 af: Vagn Lihn Kristensen.


 Made with Nvu af Erik Thisted.    © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional